អប់រំឱ្យមានការគិតជាសកល ដោយរក្សាបាននូវគុណតម្លៃជាខ្មែរ” …


source