ការដឹងគុណនិងសេចក្តីប្រណិបត្តន៍ចំពោះអ្នកមានគុណគឺជាទង្វើមួយដ៏វិសេសវិសាលដែលបុត្រ …


source