នៅសាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន យើងឱ្យតម្លៃទៅលើការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នា …


source