សាលាអន្តរជាតិ វេសវីយូ កម្ពុជា បានរៀបចំដំណើរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សួនសត្វ Phnom Penh …


source