អាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើន ផ្ទុះការតវ៉ាជាមួយសាលាParagon International School ព្រោះរឿងនេះ.


source