ផ្ទះល្វែង (E0,E1,E2) នៅផ្លូវ 2004 ជិត Bali Resort & Apartment ត្រូវការលក់បន្ទាន់ខ្លាំង …


source