ថ្វីត្បិតតែឆ្នាំ២០១៩ បានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងណាក៏ដោយ …


source