ដីលក់នៅទល់សាលាអន្តរជាតិ ទំហំ 56m x48m មានផ្លូវមុខនឹងក្រោយ.


source